BA_exvivo_rh_volume.txt 423 Bytes
Newer Older
1
2
rh.BA_exvivo.volume rh_BA1_exvivo_volume rh_BA2_exvivo_volume rh_BA3a_exvivo_volume rh_BA3b_exvivo_volume rh_BA4a_exvivo_volume rh_BA4p_exvivo_volume rh_BA6_exvivo_volume rh_BA44_exvivo_volume rh_BA45_exvivo_volume rh_V1_exvivo_volume rh_V2_exvivo_volume rh_MT_exvivo_volume rh_perirhinal_exvivo_volume rh_entorhinal_exvivo_volume BrainSegVolNotVent eTIV
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN