deploy_doc.sh 70 Bytes
Newer Older
1
2
3
#!/usr/bin/env bash

rsync -rv doc/"$CI_COMMIT_REF_NAME" "docdeploy:"